Χωροταξικός Σχεδιασμός

Μελέτη Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Ηπείρου

Ανάθεση από Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

Χωροταξική Μελέτη Νομού Θεσπρωτίας

Ανάθεση από Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου

Ολοκλήρωση Έργου: 2001