Αξιολόγηση

Exante Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” του 3ου ΚΠΣ

Ανάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2001

Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας” του 2ου ΚΠΣ

Ανάθεση από το Υπουργείο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

Ενδιάμεση Αξιολόγηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT

Ανάθεση από το Υπουργείο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

Θεματική Αξιολόγηση της Συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των ΜΜΕ, συνεργασία με Ernst & Young

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κοινωνία των Πληροφοριών & Μέσων Ενημέρωσης

Ολοκλήρωση Έργου: 1999

Θεματική Αξιολόγηση του Θεσμού της Εταιρικής Σχέσης στα Διαρθρωτικά Ταμεία, συνεργασία με TavistockInstitute και ECOTEC

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΟλοκλήρωσηΈργου: 1999

Αξιολόγηση του Προγράμματος HELIOS, συνεργασίαμεTavistockInstitute, NEXUSEuropeκαιEuropeanCentreforWorkandSociety

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΟλοκλήρωσηΈργου: 1997

Αξιολόγηση του Προγράμματος EUROTECNET, συνεργασία με DELOITTE & TOUCHΕ

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,TaskForceforHumanResources

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών STRIDE, TELEMATIQUE και PRISMA, συνεργασία με Ernst & Young, NEXUS Europe και Centre for Urban&Regional Development Studies, Πανεπιστήμιο Newcastle

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος FORCE, συνεργασία με TavistockInstitute, NEXUS Europe και DanishTechnologicalInstitute

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Monitoring and Evaluation of the Programmes FORCE and EUROTECNET for Greece

Assignment by the Ministry of National Institute of Labour

Projectcompletion: 1995

On-going Αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου του 1ου Κ.Π.Σ. και Ex-ante Αξιολόγηση του αντίστοιχου Προγράμματος του 2ου ΚΠΣ

Ανάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Μελέτη Βελτίωσης της Σύνδεσης μεταξύ των Ενεργειών των Διαρθρωτικών Ταμείων στα Πλαίσια των Περιφερειακών Λειτουργικών Προγραμμάτων και των ΜΟΠ για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση Έργου: 1993