Αγορά Εργασίας και Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Πιλοτικές Ενέργειες για την Ένταξη των Μακροχρόνια Ανέργων-Αστέγων στην Αγορά Εργασίας

Χρηματοδότηση από Υπουργείο Εργασίας, Πρωτοβουλία INTEGRA

Ολοκλήρωση Έργου: 2000

WEB: Δημιουργία Μικρών Επιχειρήσεων Γυναικών, με επικεφαλής την Αναπτυξιακή Εταιρεία του  Δήμου Αθηναίων

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΟλοκλήρωσηΈργου: 1999

Θεματική Αξιολόγηση της Συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των ΜΜΕ, συνεργασία με Ernst & Young

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση Έργου: 1999

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Δομών της Αγοράς Εργασίας στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006

Ανάθεση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1998

Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης Δυτικής Αθήνας

Ανάθεση από Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1998

Πρόγραμμα Εφαρμογής Προτύπων Ενεργειών υπέρ των Μακροχρόνια Ανέργων στην Αττική, με Επικεφαλής την   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΟλοκλήρωσηΈργου: 1999

ALARM: ΜελέτηγιατηνΠρόβλεψητηςΑνεργίας, σύμπραξημετοΠάντειοΠανεπιστήμιο

ΧρηματοδότησηαπότοΥπουργείοΕργασίας, Πρωτοβουλία ADAPT

Ολοκλήρωση Έργου: 1997

Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Ενίσχυση της Απασχόλησης” του 2ου ΚΠΣ

Ανάθεση από Υπουργείο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1996

Μελέτη των Θεσμών και Διαδικασιών των Επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα

Ανάθεση από Υπουργείο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1996

Συγκριτική Μελέτη για τις υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, συνεργασία με Ernst & Young

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση Έργου: 1996

Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Βοήθεια για τους τομείς της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και του Κοινωνικού Αποκλεισμού” του 2ου ΚΠΣ

Ανάθεση από Υπουργείο Εργασίας

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Αναβάθμιση της Ποιότητας σε Μικρά Οινοποιεία

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία)

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα FORCE

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Ολική Ποιότητα σε Μεσαίου Μεγέθους Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Super Market στην Ελλάδα και στην Ισπανία, Πρόγραμμα FORCE

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή 2 χωρών:Ελλάδα, Ισπανία

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα FORCE

Ολοκλήρωση Έργου: 1994

Μελέτη Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό στον Τομέα της Χημικής Βιομηχανίας στοΗνωμένο Βασίλειο και στηνΕλλάδα, συνεργασία με LancashireEnterprisesplc

Ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα FORCE

Ολοκλήρωση Έργου: 1993

Μελέτη Αγοράς Εργασίας Λαυρίου, σύμπραξη με Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ανάθεση από Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ολοκλήρωση Έργου: 1993

Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Διασύνδεσης της Προσφοράς με την Ζήτηση Εργασίας για τους Ανέργους του Λαυρίου, Περιφέρεια Αττικής, Σύμπραξη με τοΠάντειοΠανεπιστήμιο

ΑνάθεσηαπόΕργατικόΚέντροΛαυρίου,  Πρόγραμμα SpecialEmploymentSupport

Ολοκλήρωση Έργου: 1992

Μελέτη Αναγκών σε Νέες Ειδικεύσεις για την Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στον Κλάδο της Καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας

Διακρατικό Έργο με τη συμμετοχή 3 χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία)

Συγχρηματοδότηση από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα FORCE

Ολοκλήρωση Έργου: 1995

Μελέτη για τις ΜΜΕ και την Αγορά Εργασίας στην Επαρχία της Θήβας

Ανάθεση από Βοιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.

Ολοκλήρωση Έργου: 1994